Privatumo politika

SĄVOKOS

Duomenų valdytojas (Įmonė) – UAB „Preilos krantas“, 302431746, Kęstučio g.24, Kaunas, www.preiloskrantas.lt, tel.+37064474488.

Klientas – bet kuris fizinis, duomenų subjektas, kuris užsisako, perka, naudojasi, Įmonės paslaugomis, lankosi Įmonės interneto svetainėje, arba yra kaip nors kitaip susijęs su Įmonės teikiamomis paslaugomis.

Asmens duomenys – bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su Klientu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis. Asmens duomenų tvarkymas, tai bet kokia su Asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.).

 1. ĮVADAS
  1. Gerbiame savo Klientų bei kitų duomenų subjektų teises į jų privačią informaciją ir apdorojame jų asmens duomenis teisėtai ir sąžiningai, kad pateisintume jų pasitikėjimą.
  2. Perduodami mums savo asmens duomenis rezervacijos metu, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos taisyklėmis, suprantate jos nuostatas ir sutinkate jos laikytis.
  3. Privatumo politikos tikslas – informuoti apie Įmonės užtikrinamą Klientų privatumo apsaugą, paaiškinti, kaip Įmonė saugo Klientų asmens duomenis ir padėti Klientams suprasti, kaip Klientų asmens duomenys tvarkomi, kokios yra jų teisės.
 1. ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI
  1. Asmens duomenis Klientas pateikia pats kreipdamasis į Įmonę dėl registracijos paslaugoms telefonu arba užpildydamas registracijos formą įmonės interneto sveteinėje taip pat asmens duomenys gaunami iš banko, Klientui apmokėjus už paslaugas.
  2. Asmens duomenys gaunami Klientui lankantis Įmonės svetainėje, adresu: www.Preiloskrantas.lt. Svetainėje Įmonė naudoja slapukus. Slapukai – tai failai, saugantys informaciją Kliento kompiuterio kietajame diske arba paieškos programoje. Įmonė naudoja slapukus, siekiant užtikrinti Klientui pačią patogiausią svetainės peržiūrą.
 1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
  1. Įmonė asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.
  2. Tvarkomų asmens duomenų apimtis: vardas pavardė, banko sąskaita, asmens kodas (jei klientas nurodė banko mokėjimo dokumente) kontatinis telefono numeris, elektroninio pašto adresas.
  3. UAB „Preilos krantas“ paslaugomis gali naudotis tik 16 metų sulaukę ir vyresni asmenys. Jokie vaikų asmens duomenys nerenkami, neapdorojami ir netvarkomi.
  4. Pateikdamas Klientas Įmonei asmens duomenis sutinka, kad Įmonė naudotų surinktus duomenis vykdydama savo įsipareigojimus Klientui ir teikdama paslaugas, kurių Klientas tikisi. Kliento asmens duomenys Įmonei reikalingi šiais tikslais: atlikti ir administruoti kliento rezervaciją.
  5. Klientų duomenys nerenkami rinkodariniais tikslais.
  6. Įmonė gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia Įmonei paslaugas ir tvarko asmens duomenis Įmonės vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Įmonės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Įmonė pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.
  7. Įmonė taip pat gali teikti Klientų duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.
  8. Įmonė garantuoja, kad asmens duomenys nebus nei pardavinėjami, nei nuomojami tretiesiems asmenims.
  9. Įmonė įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos Klientų asmens duomenų atžvilgiu.
  10. Įmonė taip pat gali teikti Klientų duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.
  11. Įmonė garantuoja, kad asmens duomenys nebus nei pardavinėjami, nei nuomojami tretiesiems asmenims.
 1. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS
  1. Įmonės surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir (arba) Įmonės informacinėje sistemoje el. formatu. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai.

Duomenų tvarkymo tikslas

Tvarkomi asmens duomenys

Duomenų tvarkymo terminas

Duomenų tvarkymo pagrindas

Paslaugų teikimas, sutarties sudarymas ir vykdymas

Asmens vardas pavardė, asmens kodas, jei buvo pateikta mokėjimo nurodyme, , atsiskaitymo duomenys (banko sąskaitos numeris ir pan.), PVM sąskaitos faktūros rekvizitai, informacija apie atmestus ar nepavykusius mokėjimus.

10 metų po paslaugos suteikimo, paslaugos faktą duomenys ir su atsiskaitymu susijusi informacija bei apskaitos dokumentai

Sutikimas

Paslaugų teikimas, naudojantis interneto svetaine – „Slapukai“

 1. configLANG - išsaugoma vartotojo pasirinkta kalba;
 2. if - atsitiktinai sugeneruoti simboliai, vartotojo unikalumui fiksuoti;
 3. cookie_accepted – uždedamas, kai susipažįstama su privatumo politika
 1. 100 dienų
 2. 1 metai
 3. 999 dienos

Sutikimas

Klientų aptarnavimas, registravimas ir identifikacija (informacinėje sistemoje el. Formatu)

Elektroninio pašto adresas, vardas, pavardė, telefono numeris.

1 metai nuo rezervacijos atlikimo dienos.

Sutikimas

 1. KLIENTO, KAIP DUOMENŲ SUBJEKTO, TEISĖS

Klientas turi teisę:

 1. kreiptis į Įmonę su prašymu suteikti informaciją apie tai, ar Įmonė tvarko jo asmens duomenis ir, jei taip, susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis;
 2. kreiptis į Įmonę su prašymu ištaisyti jo asmens duomenis, ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis yra nustatyta, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
 3. kreiptis į Įmonę su prašymu ištrinti jo asmens duomenis, kurie yra tvarkomi tik su jo sutikimu, jei Klientas atšaukia atitinkamą sutikimą. Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas;
 4. apriboti jo asmens duomenų tvarkymą pagal taikomus teisės aktus, pvz., laikotarpiui, per kurį Įmonė įvertins, ar Klientas turi teisę prašyti, kad jo asmens duomenys būtų ištrinti;
 5. gauti jo paties pateiktus asmens duomenis, kurie yra tvarkomi jo sutikimo ar sutarties vykdymo pagrindu, raštu ar bendrai naudojama elektronine forma ir, jei įmanoma, perduoti tokius duomenis kitam paslaugų teikėjui (duomenų perkeliamumas);
 6. nesutikti, kad jam būtų taikomas visiškai automatizuotu būdu priimtas sprendimas, įskaitant profiliavimą, jei toks sprendimų priėmimas turi teisinį pasekmes ar panašų reikšmingą poveikį Klientui. Ši teisė netaikoma tuo atveju, kai toks sprendimų priėmimas yra būtinas sutarties su Klientu sudarymo arba vykdymo tikslais, yra leidžiamas pagal taikomus teisės aktus arba Klientas yra davęs aiškų sutikimą tam;
 7. kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, nepavykus išspręsti klausimo su Įmone.
 8. Klientas, dėl savo teisių įgyvendinimo, gali kreiptis į Įmonę: teikiant rašytinį prašymą asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis – el. paštu: info@preiloskrantas.lt, raštu – adresu Kęstučio g.24, 44311 Kaunas .

 1. KLIENTO ATSAKOMYBĖ:

Jūs esate atsakingas, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu rezervacijos galiojimo metu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti, pateikdamas atitinkamus duomenis el.paštu ar telefonu,. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  1. Ši Privatumo politika yra neatskiriama Įmonės parduodamų palsaugų dalis. Plėtojant ir tobulinant Įmonės veiklą, Įmonė turi teisė bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką.
  2. Įmonė turi teisę vienašališkai iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdama internetinėje svetainėje www.preiloskrantas.lt.
  3. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y., nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami internetinės svetainės www.preiloskrantas.lt sistemoje.